خط اختصاصی

 

قیمت خطوط اختصاصی به شرح زیر بوده و شما میتوانید بر حسب نیازتان هر تعداد شماره اختصاصی که نیاز داشته باشید را خریداری فرمایید.

 

تعرفه خطوط اختصاصی 1000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
1000XXXXXXXXXX 14 145.000 300.000
1000XXXXXXXXX 13 370.000 720.000
1000XXXXXXXX 12 750.000 1.440.000
1000XXXXXXX 11 1.440.000 2.760.000
1000XXXXXX 10 1.800.000 4.200.000
1000XXXXX 9 2.700.000 5.400.000
1000XXXX 8 3.600.000 7.200.000
1000XXX 7 36.000.000
1000XX 6 60.000.000

 

تعرفه خطوط اختصاصی 3000 :

نمونه شماره تعداد ارقام انتخابی تصادفی
3000XXXXXXXXXX 14 250.000 160.000
3000XXXXXXXXX 12 1.300.000 960.000
3000XXXXXX 10 1.600.000 1.080.000
3000XXXXX 9 استعلام گردد استعلام گردد
3000XXXX 8 استعلام گردد استعلام گردد

 

تعرفه خطوط اختصاصی 2000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
غیر رند نیمه رند رند
2000XXXXXXXXX 12 2.160.000 2.760.000 3.360.000 3.960.000
2000XXXXXX 10 4.200.000 5.400.000 7.800.000 11.400.000
2000XXXXX 9 7.800.000 9.000.000 10.800.000 15.600.000
2000XXXX 8 13.200.000 15.600.000 17.400.000 27.600.000

 

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) بایستی از اپراتور استعلام گردد

 

تعرفه خطوط اختصاصی 5000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
50001XXXXXXXXXX 15 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXXXXXXX 14 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXXXXXX 13 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXXXXX 12 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXXXX 11 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXXX 10 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXXX 9 استعلام گردد استعلام گردد
50001XXX 8 استعلام گردد استعلام گردد
50001XX 7 استعلام گردد استعلام گردد
50001X 6 استعلام گردد استعلام گردد

 

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت :

 

نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
021XXXXXXXX 10 1.200.000
026XXXXXXXX 10 1.200.000
021XXXXX 7 6.000.000
026XXXXX 7 6.000.000
021XXXX 6 7.200.000

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی غیر متناظر با خط ثابت :

 

ساختارشماره اختصاصی
غیر متناظر
تعداد ارقام بازه قیمت
از تا
21000XX 7 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXX 8 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXXX 9 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXXXX 10 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXXXXX 11 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
12 استعلام گردد استعلام گردد
21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
12 استعلام گردد
21000XXXXXXXX 13 استعلام گردد
21000XXXXXXXXX 14 استعلام گردد
21000XXXXXXXXXX 15 استعلام گردد

 

* : به مبالغ فوق هزینه مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.

درصورتیکه شماره ی پیشنهادی از سمت ما باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت آنیکال اعلام خواهد شد.

 

 
اشتراک
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق بـه سامانه پیامک آنیکال می باشد.
  
web hit counter